Opći uvjeti poslovanja - Xiaomi Planet

OPĆI UVJETI

valjano i učinkovito za potrebe upravljanja web stranicom i za potrebe davanja suglasnosti u skladu s ovim Općim uvjetima

Članak I

UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE

1.1 Ovi Opći uvjeti detaljno utvrđuju okvir pravnog odnosa između tvrtke i posjetitelja koji proizlazi iz pregledavanja sadržaja web stranice. Posjetitelje obvezuju pravila propisana ovim općim uvjetima od trenutka stjecanja statusa posjetitelja.

1.2 Pravni odnosi koji nisu regulirani ovim općim uvjetima poslovanja uređeni su odgovarajućim općenito pravno-pravnim propisima koji vrijede i vrijede na teritoriju Slovačke Republike, posebno Zakonom br. 513/1991 zb. Trgovački zakon kako je izmijenjen i zakon br. 185/2015 Coll., Zakon o autorskim pravima izmijenjen (u daljnjem tekstu "Zakon o autorskim pravima" u odgovarajućem gramatičkom obliku), neovisno o tome jesu li posjetitelj ili klijent poslovni subjekti registrirani u inozemstvu ili su fizičke osobe državljani Slovačke Republike ili drugih država poput Slovačke Republike.

1.3 Tvrtka je poslovno društvo osnovano, osnovano i registrirano u odgovarajućim registrima u skladu s relevantnim općenito pravno-pravnim propisima koji vrijede i vrijede u Slovačkoj Republici te je ovlašteno obavljati poslovne aktivnosti kako bi moglo biti operater web stranice i internetske aplikacije i dodijeliti licencu. pod ovim općim uvjetima.

1.4. U svrhu ovih Općih uvjeta, Web stranica je web stranica čiji će se sadržaj posjetitelju ili klijentu prikazivati ​​u standardnom internetskom pregledniku nakon unosa adrese domene kao www.xiaomiplanet.sk ili će se prikazivati ​​nakon preusmjeravanja posjetitelja s druge web stranice. Da bi se izbjegla bilo kakva sumnja, propisano je da za potrebe ovih Općih uvjeta, Internet stranica znači bilo koji dio Web mjesta identificiran putem adrese poddomene na adresu domene prema prvoj rečenici ovog stavka. Web stranicom upravlja. Tvrtka odlučuje o sadržaju web stranice, posebno o strukturi web stranice, grafičkom prikazu njezinih dijelova i cjeline, sastavu sadržaja web stranice, opsegu i mjestu traženih i objavljenih podataka.

1.5 Za potrebe ovih Općih uvjeta, sadržaj Internet stranice je sav multimedijski, grafički, tekstualni ili drugi sadržaj različit od internetske aplikacije, koji se posjetitelju prikazuje prilikom pregledavanja web stranice ili pregledavanja web stranice. Tvrtka ostvaruje sva vlasnička prava autora ili drugih osoba koje su svojom kreativnom intelektualnom aktivnošću pridonijele stvaranju predmetnog sadržaja, a istodobno ima sva prava na Sadržaj web stranice, koji nije zaštićen pravima intelektualnog vlasništva kao predmetom zaštite. Kad god se pojam Sadržaj internetske stranice koristi u ovim Općim uvjetima, to znači sadržaj Internet stranice u cjelini i istodobno svaki njegov dio, ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. Bez prethodnog pristanka Tvrtke, Posjetitelj nema pravo koristiti Sadržaj Web mjesta ili bilo koji njegov dio osim tijekom pregledavanja Web mjesta.

1.6 Za potrebe ovih općih uvjeta, posjetitelj je fizička ili pravna osoba koja unese adresu domene u adresnu traku standardnog internetskog preglednika kao www.xiaomiplanet.sk ili adresu jedne od poddomena predmetne adrese domene i prikazuje sadržaj Web stranice ili bit ćete preusmjereni na Sadržaj web stranice uglavnom, ali ne isključivo, iz okruženja internetske tražilice ili s drugog web mjesta, a sadržaj web stranice bit će prikazan.

1.7 Za potrebe ovih Općih uvjeta, tehnički uređaj je uređaj koji sadrži hardversku i softversku opremu koja omogućuje povezivanje s web stranicom u okruženju elektroničke komunikacijske mreže Internet, pregled sadržaja web stranice i korištenje usluge, posebno osobnog računala ili prijenosnog računala ili tableta ili pametnog telefona. Korištenje tehničke opreme u vezi s pregledavanjem web stranice ili upotreba internetske aplikacije isključiva je odgovornost osobe koja pregledava web stranicu.

1.8 Za potrebe ovih Općih uvjeta, GDPR je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ.

1.9 Za potrebe ovih općih uvjeta, Zakon o zaštiti osobnih podataka je Zakon Državnog vijeća Slovačke Republike br. 18/2018 Coll. O zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona.

Članak II

PRAVILA ZA PREGLED WEB STRANICE

2.1 Posjetitelj ima pravo pogledati Sadržaj web mjesta koristeći Tehničku opremu.

2.2 Posjetitelj je dužan postupiti na takav način da pregledavajući Web stranicu i bilo koji dio Sadržaja Web stranice na takav način da svojim postupcima ne ometa prava tvrtke ili drugih posjetitelja ili trećih strana. U slučaju da se dogodi takva intervencija, posjetitelj je odgovoran za posljedice ove intervencije samostalno, bez sudjelovanja tvrtke.

2.3 Posjetitelj ne može fizički preuzeti Sadržaj web mjesta ili bilo koji njegov dio s web mjesta na tehnički uređaj izvan sadržaja web mjesta kojeg je tvrtka odredila za preuzimanje na tehnički uređaj niti napraviti bilo kakvu video ili audio ili audio-vizualnu sliku iz sadržaja web mjesta. snimiti. U slučaju da Posjetitelj prekrši ove obveze, on će biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu u Društvu ili drugim Posjetiteljima ili trećim stranama.

2.4 Posjetitelj ima pravo preuzeti onaj dio Sadržaja web stranice koji je Tvrtka odredila u tu svrhu, pod uvjetom da je dužan slijediti upute Tvrtke u ovom postupku. U slučaju nepridržavanja uputa Društva, svako pravo Posjetitelja na naknadu štete istječe.

2.5 U slučaju da je Sadržaj internetske stranice prostor za izražavanje mišljenja ili drugog izražavanja posjetitelja o određenoj činjenici, posjetitelj je također dužan postupiti u skladu s odredbama čl. II st. 2.2 ovih općih uvjeta. U slučaju da se takva intervencija može predvidjeti ili se dogodi, Tvrtka zadržava pravo jednostrano ukloniti takvo mišljenje sa Sadržaja Internet stranice. Da bi se izbjegle sumnje, propisano je da Tvrtka nije odgovorna za bilo koje mišljenje izraženo putem web stranice; Posjetitelj je jedini odgovoran za sadržaj mišljenja ili druge izjave i moguće kršenje općenito obvezujućih pravnih propisa koji vrijede i vrijede na teritoriju Slovačke Republike.

2.6 Posjetitelj ne smije spriječiti druge diskutante da raspravljaju ili dodaju svoje priloge u raspravama, ne smije zloupotrijebiti prostor namijenjen raspravi, posebno za promociju svoje osobe, drugih osoba, robe ili usluga.

2.7 Posjetitelj nema pravo na nagradu za objavljivanje u raspravi ili forumu.

2.8 U slučaju kršenja obveza posjetitelja, tvrtka ima pravo ukloniti sav sadržaj koji je posjetitelj dodao u okruženje web stranice.

2.9 Propisano je da Tvrtka ima pravo pohraniti privremene ili trajne datoteke u Tehničku opremu posjetitelja, tzv. kolačići dizajnirani da olakšaju komunikaciju tvrtke s posjetiteljem. Posjetitelj će također potvrditi ovu činjenicu klikom na odgovarajuću poveznicu u vezi s davanjem suglasnosti za pohranu predmetnih datoteka u Tehničku opremu.

Članak III

PRAVA I OBVEZE TVRTKE

3.1 Tvrtka osigurava pristup web mjestu bez prekida ili drugih prekida. Prekid ili neuspjeh internetske stranice zbog okolnosti koje isključuju odgovornost u skladu s čl. VIII ovih Općih uvjeta. Prekid ili neuspjeh internetske stranice zbog redovnih ili izvanrednih servisnih intervencija tvrtke također se ne smatra kršenjem obveza.

3.2 Tvrtka je dužna izvršiti sve radnje koje se objektivno mogu očekivati ​​od posjetitelja s obzirom na poslovnu, ekonomsku i imovinsku pozadinu tvrtke kako bi se spriječila šteta na posjetiočevoj imovini. Tvrtka nije odgovorna za štetu na Posjetiteljevoj imovini koja je nastala kao rezultat kršenja njihovih obveza.

3.3 Tvrtka ima druga prava i obveze prema ostalim odredbama ovih Općih uvjeta.

3.4 Tvrtka zadržava pravo jednostrano dopunjavati ili mijenjati ove opće uvjete ako to zahtijeva zaštita prava ili legitimnih interesa Tvrtke ili Posjetitelja ili trećih strana.

Članak IV

PREVENCIJA I OŠTEĆENJE ŠTETE

4.1 Tvrtka i posjetitelj dužni su posvetiti veću pažnju sprečavanju štete, posebno općoj prevenciji štete. Posjetitelj je dužan obavijestiti Društvo o preprekama koje ga sprečavaju ili će ga spriječiti u ispunjavanju njegovih obveza prema ovim Općim uvjetima i posljedicama nepoštivanja. Informacije se moraju pružiti bez nepotrebnog odgađanja nakon što je odgovorna strana postala svjesna prepreke ili je mogla naučiti s dužnom pažnjom.

4.2 Svaka stranka u pravnom odnosu ima pravo na naknadu štete nastale uslijed kršenja obveza od strane druge strane u pravnom odnosu, osim ako je odgovornost isključena pod ovim općim uvjetima.

4.3 U slučaju da okolnost isključuje odgovornost Društva, Društvo je dužno bez odgode obavijestiti Klijenta o tim okolnostima.

Članak V

RJEŠAVANJE SPOROVA

5.1 Stranke u pravnom odnosu prema ovim općim uvjetima obvezuju se poduzeti sve raspoložive mjere kako bi posebno riješile sve nesuglasice i sporove koji mogu nastati uslijed neizvršenja obveza obveznika i kako bi situaciju riješile sporazumno. Sporovi koji bi mogli nastati kao rezultat neispunjavanja obveza prema ovim općim uvjetima bit će predmet postupka pred nadležnim općim sudovima Slovačke Republike i prema opće obvezujućim pravnim propisima koji vrijede i vrijede na teritoriju Slovačke Republike.

Članak VI

ODREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

6.1 Terminologija korištena u sadržaju ovog članka ima isto značenje kao ista terminologija koja se koristi u sadržaju GDPR-a i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

6.2 Za potrebe ovog članka ovih općih uvjeta pogođena osoba podrazumijeva Posjetitelja ako je fizička osoba. Operater je Društvo.

6.3. Društvo na temelju odredbi čl. 6. st. 1 slovo b) GDPR obrađuje osobne podatke nositelja podataka, a to su: ime, prezime, adresa e-pošte.

6.4 Subjekt podataka izjavljuje da je Društvu pružio sve osobne podatke o svojoj osobi slobodno i ozbiljno te da je njegova / njezina volja u ovom postupku bila stvarna i bez pogreške, a istodobno izjavljuje da su svi osobni podaci koje je on / ona dostavio cjeloviti, aktualni i istiniti te se odnose samo na nositelja podataka koja pruža osobne podatke.

6.5 Pravna osnova za obradu osobnih podataka je

a) davanje suglasnosti nositelja podataka na obradu osobnih podataka u skladu s odredbama čl. 6. st. 1 slovo b) GDPR.

6.6 U svrhu obrade osobnih podataka prema čl. VI st. 6.4 ovih Općih uvjeta je prikupljanje, pohrana i obrada osobnih podataka od strane Društva i njihova upotreba u radnjama u vezi s korištenjem Web stranice od strane pogođene osobe i drugih pogođenih osoba, uključujući bilo kakvu komunikaciju s pogođenom osobom, kao i za vlastite marketinške svrhe tvrtke. informacije o internetskoj stranici ili drugim uslugama ili proizvodima tvrtke, uključujući elektroničke načine (e-pošta, sms).

6.7 Subjekt podataka u potpunosti odgovara za štetu uzrokovanu netočnim ili zastarjelim osobnim podacima koji su navedeni ili otkrivanjem osobnih podataka osobe koja nije subjekt podataka.

6.8 Dotična osoba ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku pismenim putem. Povlačenje privole stupa na snagu na dan predaje Društvu.

6.9 Osobni podaci Subjekt podataka zaštićen je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i GDPR-a.

6.10 Tvrtka se obvezuje poduzeti sve mjere za potrebe djelotvorne sigurnosti osobnih podataka pogođene osobe, kao i osigurati sve podatke, baze podataka i datoteke pošte pogođene osobe od njihovog gubitka, oštećenja ili uništenja.

6.11. Društvo u skladu s odredbama čl. 13 GDPR obavještava pogođenu osobu o sljedećim informacijama:

Podaci o identifikaciji operatora:

Planets sro, ID 52 215 113
sa sjedištem na adresi Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info (at) xiaomiplanet.sk

Svrha obrade osobnih podataka definirana je odredbom čl. VI st. 6.6 ovih općih uvjeta,

Pravni temelj za obradu osobnih podataka definirana je odredbom br. VI st. 6.5 opći uvjeti,

Popis osobnih podataka definirana je odredbom čl. VI st. 6.3 ovih općih uvjeta.

6.12 U posebnim slučajevima, ako je to potrebno i potrebno za pravilnu upotrebu internetske aplikacije za pružanje osobnih podataka pogođene osobe trećoj strani ili za prijenos osobnih podataka u treću zemlju, Društvo će dostaviti podatke pogođenoj osobi.

6.13 Tvrtka čuva osobne podatke pogođene osobe najduže 10 godina, odn. dok se ne povuče pristanak dotične osobe.

6.14 Subjekt podataka ima pravo zatražiti od Tvrtke pristup osobnim podacima koji se tiču ​​subjekta podataka, pravo na ispravak osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka ili pravo na ograničenje osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu osobnih podataka i pravo na prijenos osobnih podataka.

6.15 U slučaju sumnje da se njegovi osobni podaci obrađuju neopravdano, subjekt podataka ima pravo podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke za pokretanje postupka za zaštitu osobnih podataka sukladno članku 100. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

6.16 Na podatke o pravima pogođene osobe Tvrtka skreće pažnju pogođenoj na odredbe čl. 15. do 22. i čl. 34 GDPR-a, prema kojem dotična osoba ima sljedeća prava:

Pravo pristupa osobnim podacima sukladno čl. 15 GDPR: Subjekt podataka ima pravo dobiti potvrdu od Tvrtke o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Subjekt podataka ima pravo na pristup tim osobnim podacima i informacijama navedenim u čl. VI st. 6.3 ovih općih uvjeta.

Pravo na ispravak osobnih podataka prema čl. 16 GDPR: Subjekt podataka ima pravo tražiti da Tvrtka bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na njega. S obzirom na svrhu obrade osobnih podataka, subjekt podataka ima pravo dopunjavati nepotpune osobne podatke.

Pravo brisanja osobnih podataka prema čl. 17 GDPR: Subjekt podataka ima pravo da Tvrtka bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se odnose na njega ako je subjekt podataka izvršio pravo brisanja i ako (A) osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su pribavljeni ili (B) subjekt podataka povlači suglasnost na temelju koje se provodi obrada osobnih podataka i ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka, (C) subjekt podataka prigovara obradi osobnih podataka i ne postoje legitimni osnovi za obradu osobnih podataka. osoba se protivi obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, (D) osobni podaci obrađuju se ilegalno, (E) razlog brisanja je ispunjavanje obveza prema GDPR-u, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, posebnom propisu ili međunarodnom ugovoru kojim se Republika Slovačka obvezuje, ( F) osobni podaci dobiveni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka sukladno čl. 18 GDPR: Subjekt podataka ima pravo da Društvo ograniči obradu osobnih podataka o subjektu podataka ako: (A) subjekt podataka prigovara točnosti osobnih podataka tijekom razdoblja koje Tvrtki omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka, (B) obrada osobnih podataka nezakonita a Subjekt podataka prigovara brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe, (C) Tvrtka više ne treba osobne podatke u svrhu obrade osobnih podataka, već treba subjekt podataka da podnese pravni zahtjev, (D) subjekt podataka prigovara obradi osobnih podataka, i to sve dok se ne provjeri jesu li legitimni razlozi Društva veći od legitimnih razloga pogođene osobe. Tvrtka je dužna obavijestiti nositelja podataka čija će obrada osobnih podataka biti ograničena prije nego što nastupi ograničenje obrade osobnih podataka i prije nego što ograničenje obrade osobnih podataka prestane.

Pravo na informaciju o ispravku, brisanju ili ograničenju obrade osobnih podataka sukladno čl. 19 GDPR: Društvo, na zahtjev pogođene osobe, dužno je izvijestiti pogođenu osobu o primateljima kojima je Društvo prijavilo ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka.

Pravo na prijenos osobnih podataka prema čl. 20 GDPR: Subjekt podataka ima pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na njega / njega koji se dostavljaju Tvrtki u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu i ima pravo prenijeti te osobne podatke drugom operateru.

Pravo prigovora obradi osobnih podataka sukladno čl. 21 GDPR: Subjekt podataka ima pravo prigovoriti obradi svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije na pravnoj osnovi jer je obrada osobnih podataka nužna za ispunjavanje zadatka od javnog interesa ili zato što je obrada nužna u legitimne svrhe. interesi Društva ili treće strane, uključujući profiliranje na temelju ovih odredbi. Tvrtka ne može dalje obrađivati ​​osobne podatke ako ne pokaže potrebne legitimne interese za obradu osobnih podataka koji nadilaze prava ili interese subjekta podataka ili razloge za podnošenje pravnog zahtjeva. Subjekt podataka ima pravo prigovoriti obradi osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj se odnosi na izravni marketing.

6.17 Prema čl. 22 GDPR. Subjekt podataka ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koja ima pravne učinke koji na njega utječu ili slično značajno utječu na njega.

6.18. Prema čl. 34. GDPR-a, Pogođena osoba ima pravo da je tvrtka bez nepotrebnog odgađanja obavijesti o kršenju osobnih podataka, ako takvo kršenje zaštite osobnih podataka može dovesti do visokog rizika za prava pojedinca.

6.19. Tvrtka je dužna dostaviti pogođenoj osobi na temelju njezina zahtjeva podatke u skladu s čl. 13. GDPR-a i obavijesti iz čl. 15. do 22. i čl. 34 GDPR u vezi s obradom njegovih osobnih podataka. Društvo je obvezno pružiti informacije u papirnatom ili elektroničkom obliku, obično u istom obliku u kojem je podnesena prijava. Ako pogođena osoba to zatraži, Društvo može pružiti informacije i usmeno ako pogođena osoba dokaže svoj identitet na drugi vjerodostojan način. Prilikom ostvarivanja prava iz čl. 15 do 22 GDPR dužan je osigurati suradnju pogođenoj osobi.

6.20 Tvrtka je dužna dostaviti oboljeloj osobi podatke sukladno čl. VI st. 6.16 ovih Općih uvjeta u roku od mjesec dana od dostave zahtjeva pogođene osobe. Tvrtka može, u opravdanim slučajevima, produžiti to razdoblje za daljnja dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, čak i više puta. Tvrtka je dužna obavijestiti pogođenu osobu o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima produljenja.

6.21 Podaci prema čl. VI st. 6.16 ovih Općih uvjeta pruža Tvrtka besplatno.

6.22 Ako je zahtjev pridruženog partnera očigledno neutemeljen ili nesrazmjeran, posebno zbog njegove ponavljajuće se prirode, Društvo ima pravo naplatiti od pogođene osobe razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obavijesti ili razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove poduzimanja tražene radnje. , ili odbiti postupati po zahtjevu.

6.23 O ograničenju prava pogođene osobe u skladu s i prema čl. 23 GDPR i § 30 Zakona o zaštiti osobnih podataka Tvrtka obavještava pogođenu osobu ako svrha ograničenja nije ugrožena.

Članak VI

Kolačići i usluge trećih strana

7.1 Naša web stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala pružanje usluga posjetiteljima. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo ili mobilni uređaj / tablet ili telefon / putem web mjesta koje posjetite. Sljedeći put kad posjetite isto web mjesto, tada će vam omogućiti korištenje istih postavki. Kolačići sadrže podatke koji mogu identificirati osobe, poput vašeg imena ili adrese e-pošte - naravno samo ako ste prethodno te podatke dali web mjestu.

7.2 Kolačići mogu olakšati upotrebu vaše web stranice. Na primjer, web-lokacija pamti da ste prijavljeni sa svojim nadimkom i ne morate ponovno unositi podatke za prijavu sljedeći put kada učitate. Korištenje kolačića ne krši obveze u pogledu zaštite osobnih podataka, ne koristimo ih za prikupljanje osobnih podataka.

7.3 Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Privremeni kolačići ili kolačići sesije brišu se kada zatvorite prozor web preglednika. Trajni kolačići ostaju na vašem računalu čak i nakon što zatvorite prozor web preglednika. Te kolačiće tada može čitati samo poslužitelj koji ih je stvorio.

7.4 Korištenje kolačića može se postaviti pomoću vašeg internetskog preglednika. Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće prema zadanim postavkama. Svoj web preglednik možete koristiti za odbijanje kolačića ili za postavljanje upotrebe samo određenih kolačića.

7.5 Prikupljeni kolačići obrađuju se uglavnom putem usluge Google Analytics kojom upravlja Google Inc. Sa sjedištem u 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Prikupljene kolačiće naknadno obrađuje Google Inc. u skladu s Pravilima o privatnosti dostupnim na https://policies.google.com/privacy

7.6 Na web stranici također koristimo kolačiće s društvenih mreža Facebook i Instagram, koji omogućuju poboljšanje ciljanja oglašavanja. Podatke iz ovih kolačića dobivaju izravno njihovi operateri

7.7 Tvrtka koristi programe i usluge trećih strana na web mjestu, a njihovu upotrebu reguliraju posebni uvjeti koji su dostupni na sljedećim poveznicama:

- usluga biltena: MailerLite (https://mailerlite.com)

- Usluga pretplate na obavijesti o člancima: OneSignal (https://onesignal.com)

- usluga komentara članaka: Disqus (https://disqus.com)

Članak VII

ZAVRŠNE ODREDBE

8.1 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i stupaju na snagu 12.2.2019. veljače XNUMX. objavljivanjem na web mjestu.

8.2 Sva prava i obveze sudionika u pravnom odnosu regulirani ovim općim uvjetima regulirani su zakonom Republike Slovačke, a sporove između sudionika ovog pravnog odnosa saslušat će i odlučivati ​​opći sudovi Republike Slovačke.